Privacy

Privacy statement

Taxatiebureau Reijmers o/z respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Taxatiebureau Reijmers o/z committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil Taxatiebureau Reijmers o/z duidelijkheid scheppen in hetgeen Taxatiebureau Reijmers o/z met uw persoonsgegevens doet.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijns tot een "ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Taxatiebureau Reijmers o/z verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie die Taxatiebureau Reijmers o/z op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een taxatie worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens (naam, adres, telefoonnummers, emailadressen en dergelijke gevraagd en vastgelegd. Om taxaties en/of advieswerk-zaamheden uit te kunnen voeren gebruiken wij deze gegevens en om contact met u te onderhouden. Taxatiebureau Reijmers o/z zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan de intermediairs die met uw toestemming bij uw opdracht zijn ingeschakeld.


Bezoekers gegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Taxatiebureau Reijmers o/z website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Hyperlinks
De website van Taxatiebureau Reijmers o/z bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Taxatiebureau Reijmers o/z kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Taxatiebureau Reijmers o/z.

Beveiliging en bewaartermijn

Ons Taxatiebureau zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons Taxatiebureau onder vermelding van uw naam en adres. Ons Taxatiebureau zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons Taxatiebureau de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.